tool-1920

5 förslag till de blocköverskridande integrationssamtalen

· · · ·
Av Anna-Karin Hatt, 22 Okt 2015

De pågående partiöverläggningarna i migrationsfrågan måste säkra att jobben blir fler – inte färre. Konkreta reformer för nya jobb i tjänstesektorn är nyckeln till en effektiv integration.

Idag kl 13 fortsätter överläggningarna mellan regeringen, Allianspartierna och Vänsterpartiet om hur Sverige ska lösa den pågående flyktingkrisen. Situationen blir allt mer akut och därför är det mycket positivt att sju av riksdagens partier nu sitter ned och försöker ta ansvar – förhoppningsvis både för en bred överenskommelse i den akuta flyktingmottagandefrågan och en bred överenskommelse kring angelägna reformer för bättre integration.

”Vi behöver också reformer som skapar nya jobb och förbättrar integrationen här och nu, inte förändringar som går i motsatt riktning eller bara skjuter utmaningarna på framtiden.”

När vi nu står inför en humanitär kris och en flyktingström som överträffar alla tidigare nivåer behöver Sverige en stark och handlingskraftig blocköverskridande överenskommelse. Men vi behöver också reformer som skapar nya jobb och förbättrar integrationen här och nu, inte förändringar som går i motsatt riktning eller bara skjuter utmaningarna på framtiden.

Med stora väntande pensionsavgångar behöver många företag och arbetsgivare säkra sin kompetensförsörjning. Och faktum är att den flyktingström vi nu ser kan hjälpa oss att göra det, och att därmed också säkra välfärden. Men ska det bli så måste vi bli långt bättre än vi är idag på att ta vara på kraften och kompetensen hos våra nyanlända.

Vi i Sverige måste korta vägen till jobb, särskilt för de som har kort eller ofullständig utbildning. För i en tid när de generella kunskapskraven stiger, och kostnaderna för att anställa är höga, så är det den som har kort utbildning som har allra svårast att få sitt första jobb i vårt land. Att se till så att utlandsfödda kan komma in på arbetsmarknaden är en nyckelfråga, för de enskilda men också för tjänstesektorns utveckling och därmed hela Sveriges tillväxt. 45 procent av alla sysselsatta i Sverige jobbar i de privata tjänstenäringarna – och det är här den största potentialen för nya jobb finns.

Tjänsteföretagen är och vill vara en motor för bättre integration, och därför har vi från Almega lagt en rad förslag för att åstadkomma det. Till er riksdagspolitiker som senare idag ska sätta er i förnyade förhandlingar om migration och integration vill vi skicka med 5 konkreta förslag som vi vill se i en kommande integrationsöverenskommelse:

  1. Återställ och utvidga rut-avdraget. Många nyanlända får sitt första jobb i Sverige i just tjänstesektorn. Särskilt tydligt är det bland så kallade rut-företag – hela 20,6 procent av landets lokalvårdare är födda i Asien eller Afrika, medan samma grupp bara utgör 8 procent av befolkningen. Samtidigt är det tydligt att rut-reformen också har ökat företagandet bland människor med utländsk bakgrund. Den försämring av rut-avdraget som regeringen nu föreslår kommer minska efterfrågan. Det vet vi från Danmark, som sett precis den utvecklingen. Almegas uppmaning till de politiska partierna är att backa försämringen av RUT-avdraget och istället utvidga RUT med t.ex. flyttjänster, IT-tjänster i hemmet och äldre-RUT.
  2. Inför skolplikt för kortutbildade vuxna invandrare, som saknar jobb och grundskoleutbildning, och uppbär offentligt finansierad försörjning.
  3. Inför rätt till Komvux och Yrkesvux för alla, också nyanlända. Reformen bör gälla alla, oavsett födelseland och förkunskapsnivå.
  4. Släpp in flera aktörer i utbildningsformerna SFI och Komvux, genom att skapa en nationell Komvux-peng för ökad effektivitet, större flexibilitet och bättre resultat. Här finns goda exempel att inspireras av, som Nacka kommun som infört fri tillgång till Komvux, resultatuppföljda utförare och ett pengsystem i valfrihetsmodell och nått goda resultat. 89 procent av de som gått yrkesvux i Nacka har efter utbildningen gått vidare till arbete eller andra studier. Kommunen når också kortutbildade utlandsfödda i högre utsträckning än andra kommuner i regionen.
  5. Inför KRAV-BO, en ny form av flyktingboenden där krav ställs på integrationsinsatser som ges av tjänsteföretag som har vana att göra välfärdsinsatser, till exempel utbildningsföretag, jobbcoachningsleverantörer eller omsorgsföretag. Genom att tidigt införa exempelvis obligatorisk samhällsorientering eller språkstöd blir väntan mer effektiv och klivit in på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället påskyndas.

I den situation Sverige befinner sig i är det inte tid för politisk konfrontation i dessa viktiga frågor. Nu är tid för breda politiska lösningar, och för konkreta, verkningsfulla reformer. I det är Almega gärna en viktig samtalspart. Våra medlemmar, Sveriges tjänsteföretag, är och vill vara en del av lösningen för en bättre fungerande integration och för kortare vägar till arbetsmarknaden.