Svensk ekonomi tappar tempo, tillväxten bromsar in

· · · ·
Av Anna-Karin Hatt, 10 Maj 2016

Igår presenterade Almega vår senaste konjunkturrapport. Den sammanfattar konjunkturläget och utsikterna för de närmaste två åren i svensk ekonomi. Efter förra årets starka tillväxt i svensk ekonomi är det nu mycket som talar för en gradvis inbromsning i år och nästa år. Vi bedömer att Sveriges BNP-tillväxt kommer att mattas av från förra årets 4,1 procent, till 3,4 procent i år och 2,4 procent 2017. Förklaringen är flaskhalsar inom främst kunskapsintensiva tjänstebranscher och byggindustrin som bromsar tillväxten.

Konjunkturrapporten innehåller en prognos för den globala ekonomin liksom för Sveriges ekonomi och arbetsmarknad, med särskilt fokus på tjänstesektorns inverkan på utvecklingen. I den nu aktuella konjunkturrapporten pekar vi på att utvecklingen inte bara riskerar leda till minskad tillväxt och lägre konkurrenskraft. Även jobbtillväxten kommer att bromsa in i år och nästa år, mycket till följd av de ökade matchningsproblemen. Det som händer när företag vänder sig utomlands är att Sverige kommer att gå miste både om fler jobb och utveckling av nya produkter och tjänster. Det leder dessutom till att hushållskonsumtionen kan väntas bli svagare.

Den demografiska utvecklingen med allt fler som går i pension bidrar till de ökade svårigheterna att rekrytera hög kompetens i den takt företagen önskar. Detta i kombination med den försämrade matchningen på arbetsmarknaden och mycket långsam integration av det stora antalet invandrare från och med 2015, kommer i förlängningen att leda till en kraftig ökning av arbetslösheten totalt – om inte integrationen på arbetsmarknaden förbättras.

I tjänstesektorn finns en enorm potential för tillväxt och sysselsättning, men den bromsas på grund av de matchningsproblem som våra medlemsföretag upplever. Här behövs betydligt fler reformer och insatser för att få igång en effektivare integration. Vi behöver t.ex.  få till en snabb validering av de flyktingar som kommer hit som har höga utbildningar med sig från sitt hemland, men vi borde också se till så att det blir lättare för utländska studenter som studerar här att stanna kvar och söka jobb i Sverige.

Hela konjunkturrapporten hittar du här. Vill du kan du också lyssna på Almegas chefsekonom Lena Hagman när hon intervjuas i Sveriges Radios Ekonomiekot om rapporten.