Almegas tjänsteindikator visar på ett fortsatt lyft för vård och omsorgsbranschen

· · ·
Av Anna-Karin Hatt, 16 Sep 2016

Idag presenterar Almega tjänsteindikatorn, som är en kvartalsbaserad konjunkturindikator för den privata tjänstesektorn. Den pekar, för årets tredje kvartal på fortsatt stark efterfrågan och produktionstillväxt i den privata tjänstesektorn. Mycket talar för att det kraftiga lyftet för vård och omsorgsbranschen som överraskade under andra kvartalet kommer märkas även under tredje kvartalet. Detta beror troligen på att kommunerna behövt köpa fler tjänster från privata vård- och omsorgsföretag, då efterfrågan på dessa tjänster ökat kraftigt från hushållen.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn kommer att öka ännu något mer under årets tredje kvartal jämfört med andra kvartalet.

En ovanligt stor ökning av antalet sysselsatta bland inrikes födda under andra kvartalet bidrog till uppgången då, men sedan 2012 är det främst utrikes födda som stått bakom den ökade sysselsättningen i Sverige.

Almegas prisindikator indikerar en nedgång i ökningstakten av tjänsteföretagens försäljningspriser under årets tredje kvartal jämfört med andra kvartalet. Inom handeln kan den minskade prisökningstakten sedan mitten av 2015 väntas fortsätta. För övriga tjänstepriser innebär avmattningen ett trendbrott då den stadigt stigande förändringstakten från slutet av 2014 nu ser ut att brytas.

Det finns sannolikt flera förklaringar till detta, såsom ökad konkurrens, utbredningen av e-handeln som underlättar för nya företag att komma in på marknader samt ökad digitalisering som förenklar prisjämförelser.

Almega har i samband med framtagandet av denna rapport låtit göra en undersökning bland Almegas medlemsföretag inom olika typer av företagstjänster. Den undersökningen visar på optimism om efterfrågan på deras tjänster under andra halvåret 2016. Företagens förväntningar på efterfrågan är till och med något starkare än utfallet för första halvåret i år.

Lyssna gärna på vår chefsekonom Lena Hagman som intervjuas av Sveriges Radio Ekonomiekot här.

Här hittar du tjänsteindikatorn.