Sekos varsel hotar vår svenska modell för lönebildning

· · · · · · ·
Av Anna-Karin Hatt, 08 Maj 2017

Idag publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel signerad mig och Almega. Artikeln handlar om det strejkvarsel som Seko lagt mot Almega Tjänsteförbunden och avtalsområde Spårtrafik. I debattartikeln lyfter vi fram att den svenska lönebildningen är unik. Att den bygger på att representanter för arbetsgivare och arbetstagare gemensamt förhandlar fram löner som gynnar både företag och anställda. När modellen fungerar är förhandlingarna konstruktiva och båda parter ger och tar. Men just nu ser vi hur vissa fackliga organisationer vill bryta mot de uppsatta förutsättningarna, på bekostnad av företagen, ekonomin och övriga arbetstagare. Det är allvarligt.

Sedan 1990-talet har arbetsmarknadens parter varit eniga om att taket för kostnadsökningarna under en avtalsrörelse sätts genom det så kallade märket. Principen är enkel – den internationellt konkurrensutsatta sektorn enas om taket för kostnadsökningarna, som övriga sektorer därefter ska respektera. Genom lägre inflation, god reallöneutveckling och stärkt konkurrenskraft har märket de 20 år det funnits tjänat Sverige mycket väl. I årets avtalsrörelse kom industrins parter i slutet av mars överens om att märket är 6,5 procent för den samlade treårsperioden.

I helgen slöt Almega Tjänsteförbunden ett nytt kollektivavtal, inom märket, med Fastighetsanställdas förbund på avtalsområde Fastigheter. Därmed kunde vi avvärja den fastighetsstrejk som annars hade brutit ut i morse. Från Almegas sida ser vi fram emot att kunna komma överens med Fastighets även om Specialserviceavtalet, där Fastighets annars hotat med att på fredag gå ut i en omfattande strejk som skulle slå hårt mot såväl kärnkraftsindustrin, fordonsindustrin samt livmedelsindustrin.

Men om Fastighetsanställdas förbund under helgen gått från att vara konfrontativa till konstruktiva på avtalsområde fastigheter är Sekos agerande den senaste tiden desto mer förvånande. Seko har lagt omfattande strejkvarsel inom spårtrafikavtalet som skulle drabba både person- och godstrafiken mycket hårt om strejken bryter ut. Hundratusentals resenärer som varje dag använder Stockholms tunnelbana eller Stockholms pendeltåg, som reser med SJ:s fjärrtåg, med Västtåg eller pendeltåg i Göteborgsområdet skulle drabbas hårt. Detta är de orimliga konsekvenser som Seko är beredda att orsaka, för att få mer än andra fack fått i årets avtalsrörelse. Dessutom vill de, tvärtemot industrimärkets treåriga avtal, just på det här avtalsområdet kunna säga upp kollektivavtalet varje enskilt avtalsår. Ett krav som går stick i stäv med det märke som satts i årets avtalsrörelse.

Sekos agerande går inte bara stick i stäv med hela märkessättningen. Med sitt strejkvarsel hotar de också viktiga arbetstillfällen hos en mängd underleverantörer och småföretagare som är en del av den svenska basindustrin. Då den strejk Seko varslat om skulle slå hårt mot centrala delar av den viktiga svenska exportindustrin.

Almega, och alla förbunden inom Almega, sluter upp bakom märket. För varje dag som går tecknar vi avtal efter avtal, som följer märket, med fackförbund som Unionen, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna och Ledarna. Vi tror på en sund lönebildning som gynnar svenska företag, anställda på den svenska arbetsmarknaden och landets internationella konkurrenskraft. Vi är dessutom övertygade om att uppsatta ramverk ska gälla, även vid en löneförhandling mellan två parter som står långt ifrån varandra – som arbetsgivare och arbetstagare under en avtalsrörelse.

Är det verkligen rimligt att det märke som industrin förhandlat fram respekteras av alla andra fackliga organisationer, men inte av Seko?

Det Seko nu gör är att i grunden utmana den svenska arbetsmarknadsmodellen och det vill vi inte medverka till.  För Almega, och hela Svenskt Näringsliv, är det principiellt viktigt att respektera överenskomna spelregler för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi har kommit överens med Fastighets om ett nytt avtal på fastighetsområdet som ryms inom märket och det är vi beredda att göra även med Seko. Inom ramen för märket är vi konstruktiva och beredda att diskutera många olika saker för att kunna komma överens.

Vi räknar med att Seko tar sitt ansvar och på ett konstruktivt sätt bidrar till att undvika en mycket allvarlig och kostsam konflikt.